java random

نحوه محاسبه تعداد وجوه تاس در پرتاب های زیاد -تمرین عملی جاوا

1394/03/09 0 595 م.مطلبی
در این بخش می خواهیم یک تمرین عملی دیگر را با استفاده از آرایه ها انجام دهیم .در پروژه عملی این درس می خواهیم یک تاس را 5000 مرتبه پرتاب کنیم سپس تعیین کنیم که در این 5000 مرتبه پرتاب سهم مشاهده هر یک از وجوه تاس چقدر بوده است. در ادامه با ما همراه باشید با آموزشی دیگر از ساب سان.