footer

آموزش word 2013 - مدیریت سرصفحه و پاصفحه درword (درس بیست وهشتم)

1394/02/19 2 20254 ش.روستایی
چنانچه شما ورد را برای انجام کارهای ساده به مانند تایپ نامه و بسیاری از چیزهای دیگر تهیه کردید. شاید روزی قصد تایپ یک جزوه و یا کتاب را داشته باشید آنوقت نیاز خواهید داشت که برای هر صفحه سرصفحه و پاصفحه درج کنید.از جمله مزایای سرصفحه و پاصفحه می توان به درج شماره صفحه نام کتاب یا جزوه و یا نام عناوین فصول می باشد. پس در ادامه با ساب سان همراه باشید.