edge

ایرانسل و حذف سرویس اینترنت شبانه از 2 تا 8 صبح

1393/10/29 67 34773 ش.روستایی
ایرانسل پس از عرضه بسته‌های نامحدود اینترنت شبانه که بصورت شبانه‌ی یک روزه و شبانه‌ی هفتگی عرضه می شد، آن را از لیست بسته‌های اینترنت خود حذف کرده است.