double

متغییر های و انواع داده ها در جاوا

1394/01/22 0 1032 م.مطلبی
در این آموزش ابتدا با تعریف متغییر ها آشنا می شوید و سپس انواع داده ها در جاوا را فرا خواهید گرفت و در ادامه نحوه ی تعریف متغییر در جاوا را یاد می گیرید و در این بین با قوانین نامگذاری آشنا می شوید.