مجرمان سایبری

پرداخت‌های الکترونیکی و مجرمان سایبری

1393/10/28 0 12 ش.روستایی

از جمله تهدیدهای سایبری که در سال 2015 با آن مواجه خواهیم شد، دستبرد هکرها به پرداخت‌های الکترونیکی به ویژه پرداخت‌های موبایلی خواهد بود.