صوتی و تصویری

سیستم صوتی و تصویری جادویی BMW

1393/10/28 0 132 ش.روستایی
نسل بعدی خودروها آنقدر پیشرفته هستند که با یک اشاره دست می توانید صدای ضبط خودرو را کم یا زیاد کنید یا به تماس تلفنی خود پاسخ دهید.