ریپورت

نحوه ارسال گزارش (Report) یک صفحه در تلگرام

1394/09/10 1 6211 ش.روستایی
ما قصد داریم در این آموزش روشی را به شما ارایه دهیم که با استفاده از آن بتوانید ظرف مدت 24 ساعت اکانت خود را از حالت ریپورت در تلگرام خارج نمایید.