بازی فکری

بازی خواندن فکر شما چگونه کار می کند؟

1393/11/04 8 2687 ش.روستایی

بازی خواندن ذهن یک بازی جالب است که بصورت فلش روی اینترنت وجود دارد و از اینجا می توانید نمونه ای از آن را مشاهده کنید( مشاهده )