آموزش word 2013 -قالب بندی پاراگراف-بخش دوم -(درس شانزدهم)

+1
+63
1394/01/31 4 11534 ش.روستایی

دستور پاراگراف:

این دستور برای اعمال تنظیمات بیشتر بر روی پاراگراف های متن نوشتاری بکار می رود. اجرای این دستور منجر به باز شدن کادری تحت عنوان پاراگراف خواهد شد. برای اجرای این دستور از علامت + واقع در بخش پاراگراف استفاده کنید.

/word 2013  paragraph

کادر پاراگراف دارای دو سربرگ می باشد که در ادامه هر یک از گزینه های آن را توضیح می دهیم.

wodr 2013 paragraph

سربرگ Indents and Spacting:

General: تنظیمات عمومی پاراگراف ها در این بخش صورت می گیرد.

Alignment:این کرکره شامل گزینه هایی است که ترازبندی پاراگراف را تنظیم میکند. 

Outline Level:این گزینه برای ترازبندی رئوس مطالب بکار می رود. در این بخش شما می توانید Body Text  یا Level 1 تا Level 9  را انتخاب کنید هر کدام از این گزینه ها هر کدام بنوعی بر روی رئوس مطالب تاثیر دارد  لازم به ذکر است که این گزینه در تایپ فارسی کاربرد زیادی ندارد. 

Direction:این دستور باعث تغییر جهت متن از راست به چپ و یا از چپ به راست می شود.

Indentation: مقادیر تو رفتگی متن توسط گزینه های موجود در این بخش تنظیم می شود.

Before Text:این دستور برای تنظیم مقدار تو رفتگی سطرها ی پاراگراف از طرفی که متن آغاز می شود بکار می رود. برای تایپ فارسی تورفتگی مربوط به سمت راست پاراگراف می باشد. 

After Text: این دستور برای تنظیم مقدار تو رفتگی سطرها ی پاراگراف از سمت انتهایی بکار می رود.برای تایپ فارسی تورفتگی مربوط به سمت چپ پاراگراف می باشد. 

Special:اگر تا بحال به نامه های اداری دقت کرده باشید در می یابید که معمولا سطر ابتدایی پاراگراف تو رفته تر از مابقی سطرهاست این چنین تنظیماتی در این قسمت صورت می گیرد. به عبارت دیگر این قسمت برای ایجاد یک ویژگی در سطر اول پاراگراف بکار گرفته می شود. تا به این ترتیب مقدار تورفتگی سطر اول و آغاز پاراگراف تعییین شود. در این بخش دو انتخاب وجود دارد:

1- First line: این گزینه تورفتگی سطر آغازین پاراگراف را تنظیم می کند. 

2-Hanging: این گزینه تورفتگی تمام سطور به غیر از سطر اغازین را تنظیم میکند. 

By: در این بخش شما می توانید با وارد کردن عدد دلخواه در این قسمت مقدار تورفتگی سطر اول یا باقی سطور را تعیین کنید.

Mirror Indents: با انتخاب این گزینه عمل ایجاد تورفتگی از هر دو سمت صورت می گیرد در این صورت دو گزینه Before Text و After Text به ترتیب جای خود را به دو گزینه inside و outside می دهند. 

Spacing: این بخش برای تعیین فاصله پاراگراف از پاراگراف قبلی و یا بعدی و همچنین برای تعیین فاصله سطرها از هم بکار برده می شود. انتخاب شما در این گزینه به این شرح می باشد:

Before: این گزینه برای تعیین فاصله پاراگراف جاری از پاراگراف قبلی بکار می رود. 

After:  این گزینه برای تعیین فاصله پاراگراف جاری از پاراگراف بعدی بکار می رود. 

 Line Spacing:  این گزینه برای تعیین فاصله سطرها از هم کاربرد دارد.برای این کار می توانید یکی از گزینه های موجود در کرکره موجود را انتخاب کنید و یا مقدار فاصله دلخواه خود را در کادر At  وارد کنید. 

گزینه های موجود در کرکره  Line Spacing  عبارتند از: 

Single: فاصله معمولی تک سطری

1.5 line: فاصله ای معادل 1.5 برابر فاصله معمولی تک سطری 

Double:  فاصله ای معادل دو  برابر فاصله معمولی تک سطری  

Atleast: حداقل فاصله بین خطوط  

Exactly: فاصله ای  دقیقه مساوی برای تمام خطوط 

Multiple: فاصله ای چندگانه که مقدار آن در فیلد At تعریف می شود.

preview:  این دستور برای پیش نمایش تغییرات پاراگراف قبل از اعمال بر روی متن بکار می رود. شما در این قسمت می توانید تغییراتی را که اعمال کرده اید مشاهده نمایید. 

Tabs:  این دکمه منجر به نمایش کادر Tabs خواهد شد. 

سربرگ Line and Page Breaks:

word 2013 paragraph

Pagination:گزینه های موجود در این بخش برای کنترل پاراگراف های موجود در پایان یک صفحه به کار می رود. 

Window/Orphan Control:  این دستور زمانی عمل می کند که یک پاراگراف آنقدر طولانی شود که به صفحه بعد برسد در این صورت اگر این گزینه فعال باشد خطوطی که به صفحه بعد منتقل می شوند در صورت لزوم چند خط از صفحه قببل را با خود برده و تشکیل پاراگراف جدید را می دهند.

Keep With Next: با انتخاب این دستور تمامی سطرهای یک پاراگراف در یک صفحه باقی می مانند یعنی چند سطریک پاراگراف در یک صفحه و  مابقی در یک صفحه بعد باقی نمی مانند. بلکه تمامی سطرها در یک صفحه جایگزین می شوند. 

Keep Line Together: این گزینه سطرهای یک پاراگراف را در کنار هم نگه خواهد داشت و از شکست آنها جلوگیری خواهد کرد. 

Page Break Before: این گزینه برای نگه داشتن تمام پاراگراف قبل از شکست صفحه بکار می رود.

Formatting Exception:  قالب بندی برخی از استثنائات پاراگراف ها در این بخش صورت می گیرد.

Suppress Line numbers: این دستور برای متوقف کردن شماره گذاری در اول سطرهای یک پاراگراف بکار می رود.  

Dont hypnenate: این دستور برای جلوگیری از ایجاد خط تیره در بین بعضی از کلمات بکار می رود.البته لازم به ذکر است که این گزینه در تایپ فارسی کاربرد ندارد.

Text box option: تنظیمات مربوط به متون قرار گرفته درون Text box در این قسمت صورت می گیرد. 

 

 

 

دیدگاه ها (4)

ارسال دیدگاه ها

Image CAPTCHA
حروف نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.