آموزش word 2013 -دستور Braeks -(درس بیست وششم)

+1
+41
1394/02/14 0 366 ش.روستایی

دستور Section:

این دستور برای ساخت بخش در سند بکار برده می شود. بخشها جدا کننده قسمت های مختلف یک سند می باشند. مثلا یک متن می تواند دارای سه بخش کلی باشد،متن ساده، متن شعر، متن ستون بندی شده.

این دستور در سربرگ Page Layout در دستور Braeks واقع شده است.

word 2013 braeks

 

دستور Braeks:

 word 2013 braeks

گزینه های این دستور عبارتند از:

Page :این گزینه باعث می شود بدون اتمام صفحه جاری صفحه بعدی ساخته شود به عنوان یک روش میانبر برای اجرای این گزینه می توانید از ترکیب کلیدهای میانبر Ctrl+inter کمک بگیرید.

Column : این گزینه باعث می شود در متون ستون بندی شده بدون اتمام ستون جاری ستون بعدی ساخته شود

Text Wrapping: این گزینه باعث می شود بدون اتمام پاراگراف جاری به سطر بعدی منتقل شوید. بدیهی است که با انجام این کار برای سطر جدید شماره گذاری پاراگراف صورت نمی گیرد چرا که شما پاراگراف جدیدی نساخته اید بلکه هنوز در پاراگراف قبلی به سر می برید. یک مثال عملی برای این گزینه تایپ سوالات امتحانی است چون شما می خواهید پاسخ هر سوال زیر آن نوشته شود و باید فضای خالی ایجاد کنید اما با فشردن کلید اینتر یک پاراگراف جدید ایجاد می شود به خاطر همین شما برای جلوگیری از این کار و ایجاد فاصله بین سوال جاری و سوال بعدی می توانید از این دستور استفاده کنید برای اجرای این گزینه می توانید از ترکیب کلیدهای Shift+ inter کمک بگیرید.

سه گزینه ابتدایی دستور Braeks  هیچ کدام بخش نمی سازند. بلکه برای ساخت بخش باید یکی از 4 گزینه موجود در دستور Section Braeks روید.

دستور Section Braeks:

Next page: این گزینه باعث می شود صفحه بعدی ساخته شود و به آن منتقل شوید ضمن آنکه صفحه جدید در واقع بخش جدیدی نیز می باشد.

Continuous: این گزینه باعث می شود بخش جدید در ادامه همین صفحه ساخته شود و شما نیز یه آن منتقل شوید.

Even page: این گزینه باعث می شود بخش جدید از صفحه زوج بعدی ساخته شود و شما نیز یه آن منتقل شوید.

Odd page: این گزینه باعث می شود بخش جدید از صفحه فرد بعدی ساخته شود و شما نیز یه آن منتقل شوید.

اگر جایی در وسط متن موجود کلیک کرده و سپس یکی از گزینه های دستور Braeks را اجرا کنید آن وقت این تعاریف در مورد دستور Braeks صدق می کند.

Page :متن جدا شده به صفحه جدید می رود و خواص آن حفظ می شود.

Column : متن جدا شده به ستون جدید می رود.

Text Wrapping: متن جدا شده به سطر بعد می رود و مطالب سطر قبلی تا انتهای سطر کشیده می شود.

Next page:متن جدا شده به صفحه جدید می رود و لی خواص آن حفظ نمی شود در این حالت می توانید در صفحه جدید ستون بندی جدید تعریف کنید بطوریکه ستون بندی صفحه قبل تغییر نکند.

Continuous: متن جدا شده به قسمت جدید در همان صفحه و در سطر جدید منتقل می شود.

Even page: متن جدا شده به صفحه زوج بعدی منتقل می شود.

Odd page: متن جدا شده به صفحه فرد بعدی منتقل می شود.

 

دیدگاه ها (0)

ارسال دیدگاه ها

Image CAPTCHA
حروف نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.