آموزش word 2013 -تنظیم و ویرایش جدول در word -بخش سوم(درس بیست و یکم)

+1
+69
1394/02/07 14 81482 ش.روستایی

یکی از مهمترین و پرکاربردترین امکانات ورد ترسیم و ویرایش جدول می باشد. جداول موارد بسیار زیادی در بین متون شما خواهند داشت.که در ادامه به توضیح آنها می پردازیم.

سربرگ Layout

این سربرگ شامل دستوراتی برای چیدمان قسمت های مختلف جدول منتخب می شود.

بخش Table

این بخش دستوراتی را برای انتخاب و تغییر خصوصیات عمومی جدول در خود جای داده که در ادامه به توضیح آنها می پردازیم.

 word 2013 table

select: این دستور برای انتخاب اجزای مختلف جدول بکار می رود. و خود شامل دستوراتی می باشد.

word 2013 table select

Select Cell : انتخاب سلولی که مکان نما در آن چشمک می زند.

Select Column: انتخاب کل ستونی از جدول که مکان نما در آن ستون چشمک می زند. و یا انتخاب ستونی از جدول که یک یا چند سلول آن در حالت انتخاب قرار دارد.

Select Row: انتخاب کل ردیفی از جدول که مکان نما در آن ردیف چشمک می زند.و یا انتخاب ردیفی از جدول که یک یا چند سلول آن در حالت انتخاب قرار دارد.

Select Table:انتخاب کل سلولهای جدول جاری. منظور از جدول جاری جدولی است که مکان نما درون آن چشمک می زند و یا چند سلول از آن انتخاب شده است چرا که ممکن است درون یک سند بیش از یک جدول ترسیم شده باشد.

دستور View Gridlines

گاهی اوقات ممکن است شما یا استفاده از ابزار پاک کن اقدام به حذف برخی از خطوط جدول کنید ولی علی رغم این کار هنوز هم این خطوط حذف شده به صورت خیلی کمرنگ نمایش داده می شوند هرچند که در نهایت از آنها پرینت تهیه نمی شود ولی برای حذف کلیه این خطوط می توان از دستور View Gridlines کمک گرفت.

دستور Properties:این دستور برای تغییر برخی از خصوصیات جدول کادری تحت عنوان Table Properties را ظاهر می کند.

word 2013 table properties

کادر Table Properties دارای 5 سربرگ می باشد.

سربرگ Table: گزینه های موجود در این سربرگ برای تغییر خصوصیات کلی جدول مانند پهنای ترجیهی کلی، چیدمان، جهت، محل قرارکیری جدول و بسیاری از چیزهای دیگر به کار می روند.

سربرگ Row: گزینه های موجود در این سربرگ برای تغییر خصوصیات ردیف های جدول مانند ارتفاع ردیف ها، تنظیم شکست ردیف ها و بسیاری از چیزهای دیگر به کار می روند.

سربرگColumn : گزینه های موجود در این سربرگ برای تغییر پهنای ستون های جدول بکار می روند.

دو سربرگ Row و Column دارای دو گزینه preview و Next  می باشند که شما با استفاده از این دو گزینه می توانید بر روی ردیف یا ستون قبلی و بعدی سوئیج کنید و به تغییر خصوصیات آن بپردازید.

سربرگ Cell: گزینه های موجود در این سربرگ برای تغییر پهنای سلولهای جدول و همچنین تراز بندی عمودی متون قرار گرفته درون جدول بکار می روند.

All Text: گزینه های موجود در این سربرگ برای تغییر کل متن های جدول بکار می روند.

بخش Draw

word-2013-draw

این بخش دستوراتی از قبیل ترسیم جدول و پاک کردن جدول را در خود جای داده است.

Table Draw: این دستور برای ترسیم جدول بکار می رود با این دستور شما می توانید ستون، ردیف و یا یک جدول ترسیم کنید.

Eraser: این دستور کار حذف خطوط در جدول را انجام می دهد.

بخش row and column:

word 2013 rows and column

دستورات موجود در این بخش برای حذف و یا اضافه کردن سلولها، ردیف ها و ستون های جدول بکار می روند.

Delete:

این دستور برای حذف آیتم های مختلف یک جدول بکار می رود که دستورات آن عبارتند از:

Delete Cells: حذف سلول جاری جدول

در صورت اجرای دستور Delete Cell ممکن است به کادر Delete Cell برخورد کنید در این وضعیت از کلید اینتر استفاده کنید ولی در مجموع معنای هر کدام از گزینه های این کادر بدین شرح می باشد:

woed 2013 delete table


Delete Columns: حذف ستون جاری جدول

Dlelete Rows: حذف ردیف جاری جدول

Delete Table: حذف کلی جدول جاری

Insert Above: اضافه کردن یک ردیف به بالای سلول منتخب

Insert Below: اضافه کردن یک ردیف به زیر سلول منتخب

Insert Left: اضافه کردن یک ستون به سمت چپ سلول منتخب

Insert Right: اضافه کردن یک ستون به سمت راست سلول منتخب

دستور Insert Cell: این دستور که در منتهی الیه سمت راست و پایین بخش rows and column قرار دارد منجر به باز شدن کادر Insert Cell خواهد شد.

word 2013 insert cell

با استفاده از گزینه های درون این کادر می توان سلولی را به جدول اضافه کرد .

بخش Marge:

 word 2013 marge

گزینه های موجود در این بخش برای ادغام سلولهای جدول با هم بکار می رود .

Merge Cells: این دستور برای ادغام سلولهای منتخب جدول بکار می رود .

Split Cells: این دستور سلول یا سلولهای منتخب را به سلولهای کوچکتری تقسیم می کند.

Split Table: این دستور از جایی که مکان نما در آنجا قرار دارد جدول را تقسیم می کند.

بخش Cell Size:

word 2013 cell size

گزینه های موجود در این بخش برای تنظیم اندازه های سلول جدول بکار می روند.

word 2013 cell size

AutoFit: این دستور نیز یک منوی تصویری باز می کند که گزینه های درون آن قبلا در مبحث ترسیم جدول توضیح داده شدند.

 word 2013 cell size

علامت موجود در سمت راست و پایین بخش Cell size منجر به اجرای دستور Table Propertise  خواهد شد.

بخش Alignment:

این بخش دستوراتی را برای هم ترازی متون موجود درون سلول ها نسبت به خطوط پیرامون حاشیه سلولها درون خود جای داده است.

Align Top Left: این گزینه متن را به گوشه بالا و سمت چپ سلول هدایت می کند.

Align CenterLeft: این گزینه متن را به مرکز و سمت چپ سلول هدایت می کند.

Align Bottom Left: این گزینه متن را به پایین و سمت چپ سلول هدایت می کند.

Align Top Center: این گزینه متن را به گوشه بالا و وسط سلول هدایت می کند.

Alig Center: این گزینه متن را دقیقا به مرکز سلول هدایت می کند.

Align Bottom Center: این گزینه متن را به پایین و مرکز سلول هدایت می کند.

Align Top Right:این گزینه متن را به گوشه بالا و سمت راست سلول هدایت می کند.

Alig Center Right: این گزینه متن را به مرکز و سمت راست سلول هدایت می کند.

Align Bottom Right: این گزینه متن را به سمت پایین و سمت راست سلول هدایت می کند.

دستور Text direction: با استفاده از این دستور می توانید جهت متن را تغییر دهید این تغییر جهات سه گانه می باشد.

دستور Cell Margins: کلیک بر روی این دستور منجر به باز شدن کادر Table Option خواهد شد که گزینه های آن عبارتند از:

word 2013 alignment

Defult cell margins: با استفاده از گزینه های موجود در این بخش می توانید فواصل چهارگانه متن تا لبه  یعنی تا حاشیه سلولها را تنظیم کنید.

با فعال کردن گزینه Allow spacing between cells بین سلولهای جدول فاصله ایجاد میشود که اندازه این فاصله در فیلد روبروی این گزینه تنظیم می شود.

در قسمت Option چنانچه گزینه AUTOMATICALLY RESIZE TO FIT CONTENTS را غیر فعال کنید خاصیت تغییر سایز اتوماتیک حاشیه سلولهای جدول با متن  درون آن از بین خواهد رفت.

بخش Data:

word 2013 data

Sort: اجرای این دستور منجر به باز شدن کادری تحت عنوان Sort خواهد شد. گزینه های موجود در کادر Sort سعی در مرتب سازی محتویات قرار گرفته در سلولهای جدول را دارند. 

در کرکره ی بخش ابتدایی Sort by باید نام ستونی که قصد مرتب سازی آن را داریم وارد کنیم .

در کرکره  Type برای برنامه مشخص کنید چیزی که در سلولها تایپ شده اند از چه جنسیتی می باشند، متن،شماره و یا تاریخ.

 با انتخاب گزینه Ascending  مرتب سازی صعودی انجام می شود و با انتخاب گزینه Descending مرتب سازی به صورت نزولی انجام می شود.

Then by: توسط گزینه های این قسمت می توانید ستونهای دیگر را نیز مرتب کنید البته به شرطی که این کار موجب برهم زدن ستون اولی که برای مرتب سازی مشخص کرده اید نشود.

توسط قسمت My list has برای برنامه مشخص می کنید که جدول شما سرتیتر دارد یا نه اگر جدول دارای سرتیتر باشد پس باید گزینه Hedear row  را فعال کنید تا ورد در هنگام مرتب سازی آن را جابه جا نکند به یاد داشته باشید که همیشه مرتب سازی براساس حروف الفبا و همچنین ترتیب قرارگیری اعداد صورت می گیرد.

دستورRepeat hedear rows:  

اگر ردیف های جدول جاری به حدی زیاد باشند که جدول به صفحات بعد نیز راه پیدا کرده باشد در این صورت چنانچه این دستور را فعال کنید آن وقت سرتیتر جدول در تمام صفخات تکرار خواهد شد.

دستور Convert to text:

با استفاده از این دستور می توانید محتویات درونی جدول منتخب را  به یک متن ساده تبدیل کنید درواقع با این کار پیکربندی جدول از بین خواهد رفت ولی در عین حال متون درونی باقی می مانند. البته با اجرای این دستور قبل از اتمام کار کادری ظاهر خواهد شد که درون این کادر تنظیماتی در مورد نحوه جداسازی محتویات درون جدول از هم وجود دارد.

روش تبدیل متون ساده به متون درون جدول :

برای این کار پس از انتخاب متن مورد نظر در سربرگ insert وارد بخش table شده و دستور convert text to table  را انتخاب کنید این دستور برای تبدیل متن جدول کادری تحت عنوان convert text to table را ظاهر می کند.

 

 

 

دیدگاه ها (14)

 • nahid

  +1
  +53

  دوستان من جدول ساختم ردیف هاش زیاد شده که میره صفحه بعد عیب کار اینجا هس که از کل صفحه استفاده نمیشه و بعضا تا نصف صفحه تیتر یه جدول اومده ردیف هاش رفته صفحه بعد من میخام تا اونجا که جا داره ردیف ها زیر تیترش باشه و از صفحه بطور کامل استفاده کنم و جای خالی نمونه آیا کسی میدونه چطور؟

 • هادی

  +1
  +69

  بله اول قابلیت خط کش رو در قسمت View فعال کن بعد در حاشیه کناری خود ورد می تونی در ته صفحه حاشیه پایین رو کم و زیاد کنی. اگه دقیقتر میخوای پیام بده تا بیشتر توضیح بدم.
  hadiamani1988@gmail.com

 • علی

  +1
  +48

  سلام من هرکار میکنم مثلاتوجدولم میخام نام ونام خانوادگی
  نام پدر تحصیلات وووو و روبزنم پایین
  وبالا میشه همه توی سطرنیست چکارکنم؟

 • نیکی

  +1
  +38

  سلام مشکل من تورسم جدول اینه که ارتفاع سطرهارو هرکاری میکنم نمیتونم کم کنم مثلا میخام تو یه صفحه جدولی رسم کنم که 38 سطرداشته باشه امافقط 31 سطرایجادمیشه،تایه حدی ارتفاع کم شده امابعد ازاون دیگه کم نمیشه نه با ماوس ونه باگزینه های گروه cell size از سربرگ layout WORD 2010،اگه راهنماییم کنید ممنون میشم.

 • کاربر مهمان

  +1
  +20

  سایز فونت را باید کم کنین تا سطر جدول کوچیکتر بشه

 • احمد علی

  +1
  +31

  ممنون از سایت خوبتون

 • سادات

  +1
  +31

  سلام اپشن پاکن در ورد 2013 من نیست چطور باید فعالش کنم
  برای پاسخ عجله دارم متشکرم

 • حسن قادری

  +1
  +10

  خیلی خوب بود

 • فاطمه

  +1
  +17

  باسلام در صفحه ورد من جدول ذخیره شده و پاک نمی شود و هر گاه صفحه جدید باز می کنم
  این جدول با مطالبش باز می شود چگونه ان را حذف کنم

 • محمد

  +1
  +15

  اگه بخواهیم یک ستون از سمت راست به یک جذول اضافه کنیم، چگونه باید اقذام کنیم؟

 • سام

  +1
  +15

  سلام من یک متن دارم که دران جدول و نمودار و عکس هست وقتی میخوام آنرا دو ستونه کنم جدولها و نمودارها بهم میریزه باید چکار کتنم.راهنمایی کنین لطفا .ممنون

 • محمد

  +1
  +30

  چی کار کنیم که سطر جدول ها به صفحه بعدی نره؟ کسی راهی بلده تا جدول فریز بشه؟

 • اسماعیل

  +1
  +9

  سلام. هر کاری میکنم ارتفاع سلول های جدول کم نمیشه. زیاد میشه ولی کم نمیشه. حتی پهنای سلول ها را مییشه کم و زیاد کرد ارتفاع سلو ل ها را میشه زیا کرد ولی کم نمیشه کرد. چیکار کنم. ممنون

 • Fati

  +1
  +10

  سلام نحوه استفاده از قسمت formula که در Data چطوری؟

ارسال دیدگاه ها

Image CAPTCHA
حروف نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.