آشنایی با عملگر های جاوا

+1
+25
1394/01/23 0 792 م.مطلبی

در این آموزش ابتدا با عملگر انتساب آشنا می شوید و سپس نحوه کار با عملگر های محاسباتی در جاوا را با یک مثال عملی یاد می گیرید و در ادامه عملگر های منطقی و تقدم عملگر ها در جاوا را فرا خواهید گرفت.

با ساب سان همراه شوید با آموزشی دیگر از جاوا.

عملگر انتساب در جاوا

برای مقدار دهی به متغییر ها باید از عملگر انتساب استفاده کنیم. عملگر انتساب در جاوا = می باشد در زیر نحوه استفاده از این عمل گر را مشاهده می نمایید.

Int a = 1234;

 همان طور که دراین دستور مشاهده می نمایید قادر هستیم تا بلافاصله پس از تعریف متغییر با استفاده از عملگر انتساب آن را مقدار دهی کنیم.همیشه در زمان استفاده از عملگر انتساب باید توجه داشته باشیم که متغیر موجود در سمت چپ این عملگر همیشه دست خوش تغییر می شود و مقدار سمت راست عملگر مورد نظر به هیچ وجه تغییر نمی کند.

عملگر های محاسباتی در جاوا

در این بخش می خواهیم با یک تمرین عملی نحوه بهره گیری از عملگر های محاسباتی را بشما دوستان آموزش دهیم به همین منظور پروژه ایجاد شده در درس قبل را باز کنید و کلاس جدیدی با نام subsun_class_4 به پکیج subsun_package اضافه کنید .و درون متد main را بصورت زیر پر کنید و آن را توسط ترکیب کلید های ctrl+s ذخیره کنید.

package subsun_package;
import  javax.swing.JOptionPane;
public class subsun_class_4 {
    public static void main(String[] args) {
       // TODO Auto-generated method stub
       String a;   //اولین رشته ای که توسط کار بر وارد می شود
       String b;   //دومین رشته ای که توسط کار بر وارد می شود
       int num1;   //اولین عدد
       int num2;   //دومین عدد
       int sum;    //مجموع اولین عدد و دومین عدد

       a = JOptionPane.showInputDialog("Enter first integer ");//دریافت اولین عدد از کاربر
       b = JOptionPane.showInputDialog("Enter second integer ");//دریافت دومین عدد از کاربر

       num1 = Integer.parseInt(a);// تبدیل رشته به عدد صحیح
       num2 = Integer.parseInt(b);//تبدیل رشته به عدد صحیح

       sum = num1 + num2;//محاسبه جمع دو عدد

       JOptionPane.showMessageDialog(null, "The sum is " + sum ,
                   "Results",JOptionPane.PLAIN_MESSAGE);//نمایش جمع دوعدد
       JOptionPane.showMessageDialog(null, "num1 - num2 -> " + (num1 - num2) ,
                   "Results",JOptionPane.PLAIN_MESSAGE);//نمایش تفریق دو عدد
       JOptionPane.showMessageDialog(null, "num1 * num2 -> " + num1*num2 ,
                   "Results",JOptionPane.PLAIN_MESSAGE);//نمایش ضرب دو عدد
       JOptionPane.showMessageDialog(null, "num1 / num2 -> " + num1/num2 ,
                   "Results",JOptionPane.PLAIN_MESSAGE);//نمایش تقسیم دو عدد
       JOptionPane.showMessageDialog(null, "num1 % num2 -> " + num1%num2 ,
                   "Results",JOptionPane.PLAIN_MESSAGE);// نمایش باقیمانده صحیح دو عدد

       num1+=num2;   //عملگر انتسابی جمع
       JOptionPane.showMessageDialog(null, "num1 += num2 -> " + num1 ,
                   "Results",JOptionPane.PLAIN_MESSAGE);
       num1-=num2;  //عملگر انتسابی تفریق
       JOptionPane.showMessageDialog(null, "num1 -= num2 -> " + num1 ,
                   "Results",JOptionPane.PLAIN_MESSAGE);
       num1*=num2//عملگر انتسابی ضرب
       JOptionPane.showMessageDialog(null, "num1 *= num2 -> " + num1 ,
                   "Results",JOptionPane.PLAIN_MESSAGE);
       num1/=num2;  //عملگر انتسابی تقسیم
       JOptionPane.showMessageDialog(null, "num1 /= num2 -> " + num1 ,
                   "Results",JOptionPane.PLAIN_MESSAGE);

      JOptionPane.showMessageDialog(null, "num1++ -> " + num1++ ,
                  "Results",JOptionPane.PLAIN_MESSAGE);//عملگر پس افزایش
      JOptionPane.showMessageDialog(null, "num1-- ->" + num1-- ,
                  "Results",JOptionPane.PLAIN_MESSAGE);//عملگرپ پس کاهش
      JOptionPane.showMessageDialog(null, "++num1 -> " + ++num1 ,
                  "Results",JOptionPane.PLAIN_MESSAGE);//عملگر پیش افزایش
      JOptionPane.showMessageDialog(null, "--num1 -> " + --num1 ,
                  "Results",JOptionPane.PLAIN_MESSAGE);//عملگر پیش کاهش
   }
}

دراین دستورات با استفاده از دستور import کلاس JOptionPane را به برنامه اضافه کرده ایم سپس درون متد main دو متغییر a و b را از نوع  رشته (string) تعریف کرده ایم و در ادامه سه متغیر num1 ، num2 و sum را از نوع عدد صحیح (int) تعریف کرده ایم.سپس با استفاده از تابع showInputDialog اولین عدد را از کاربر می گیریم. توجه شود به دلیل این که برای وارد کردن اعداد از تابع showInputDialog استفاده کرده ایم آنها را درون متغییر رشته a ذخیره نموده ایم . داده های وارد شده درون showInputDialog از جنس رشته هستند .این عملیات را برای دریافت دومین عدد تکرار می کنیم و آن رادرون متغییر رشته ای b ذخیره می کنیم. حال باید دو متغییر رشته ای a و b را به عدد صحیح (int) تبدیل کنیم . این عملیات را در اصطلاح typecast می گویند ، در بخش های بعدی شما عزیزان را با عملیات casting بیشتر آشنا می کنیم .جهت تبدیل مقدار رشته ذخیره شده درمتغییر های رشته ای از تابع parseInt که در کلاس Integer قرار دارد استفاده کرده ایم و خروجی آنها را درون num1 و num2 که int هستند قرار داده ایم . در ادامه کار عملیات جمع ، تفریق ، ضرب و تقسیم  را به گونه ای که در بالا مشاهد می کنید بر روی اعداد num1 و num2 انجام داده ایم . همچنین عملیات بدست آوردن باقیمانده صحیح توسط عملگر % بصورتی که مشاهد می کنید انجام شده است. در نهایت بگونه ای که در دستورات مشاهده می شود نتایج را درون یک کادر محاوره ای توسط تابع showMessageDialog  به کاربر نمایش داده ایم .لازم به توضیح است که کار با کادر های محاوره ای را در دروس بعدی فرا خواهید گرفت. و به هیچ عنوان نگران نحوه استفاده از این توابع نباشید.

همان گونه که در دستورات مشاهد می شود عملگر های انتسابی جمع (=+) ، تفریق (=-) ،ضرب (=*) و تقسیم (=/) را نیز مورد استفاده قرار داده ایم . با استفاده از این عملگرها می توانید در یک لحظه عملیات محاسباتی را انجام داده و سپس انتساب را انجام دهیم. به عنوان مثال دستور  num1+=num2 ، دو عدع num1 و num2 را باهم جمع می کند و نتیجه جمع را درون num1 که در سمت چپ عبارت است قرار می دهد .برای دیگر عملگر های انتسابی نیز به همین روال می باشد.

در جاوا با استفاده از عملگر های پیش افزایش و پس افزایش و یا پیش کاهش و پس کاهش برای اضافه و یا کم کردن یک واحد به متغییر استفاده می کنیم . توجه شود که عملگر پیش افزایش  ابتدا یک واحد به متغییر اضافه کرده و سپس از مقدار ذخیره شده در آن استفاده می کند . همچنین عملگر پس افزایش ابتدا از مقدار جاری درون متغیر استفاده می کند و سپس یک واحد به آن اضافه می نماید.توضیحات بیان شده برای عملگر های کاهشی نیز به روش مشابه است اما یک واحد از مقدار متغییر کاسته می شود.

حال وقت مشاهد خروجی برنامه است. فایل subsun_class_4 را در Package Explorer ایکلیپس انتخاب کنید و آن را اجرا کنید.

خروجی برنامه را در زیر می توانید مشاهده کنید.

eclipse run result 4

عملگر های منطقی در جاوا

در این بخش می خواهیم عملگر های منطقی در جاوا را مورد بررسی قرار دهیم .عملگر های منطقی بین عبارت منطقی قرار می گیرند و بر اساس عملکرد خود عملیات مورد نظر ما را انجام می دهند. منظور از عبارت منطقی عبارتی است که نتیجه آنها true و یا false می باشد. حال به معرفی این دسته از عملگر ها می پردازیم.
اولین عملگر && یا and می باشد . این عملگر بین دو عبارت منطقی قرار می گیرد و در صورتی که هر دو عبارت منطقی ارزش true داشته باشند کل عبارت با استفاده از این عملگر ارزش true خواهد داشت. عملگر || یا or می باشد.این عملگرنیز بین دو عبارت منطقی قرار می گیرد و در صورتی که حداقل یکی از این عبارات true باشد نتیجه کل عبارت true ارزیابی می شود.
عملگر بعد not یا ! می باشد . بااستفاده ار این عملگر می توانیم ارزش یک عبارت منطقی را معکوس کنیم.به این معنی که در صورتی که عبارتی ارزش true داشته باشد با استفاده از این عملگر ارزش آن عبارت به false تغییر پیدا می نماید.لازم به توضیح است که عملگر مورد نظر تنها یک عملوند خواهد داشت . در بخش های بعدی درحین انجام تمرین های عملی با این عملگرها به صورت عملی آشنا خواهید شد.

تقدم عملگر ها در جاوا

در جاوا حق تقدم برای عملگر ها با عباراتی است که درون پرانتز قرار می گیرد.سپس عملگر های پیش افزایش و پیش کاهش و پس افزایش و پس کاهش در رده بعد قرار دارند. همجنین عملگر new که از آن برای ایجاد نمونه جدید از کلاس استفاده می کنیم در مرحله بعد تقدم قرار دارند. با این عملگر در بخش های بعد آشنا خواهید شد.عملگر های محاسباتی در رده بعد و مقایسه ای در مرتبه دیگر ز تقدم اجرا برخوردارند .دسته بهدی عملگر های منطقی می باشند که دارای اولویت پایین تر از عملگر های مقایسه ای می باشد.در پایان عملگر  انتساب از آخرین تقدم اجرا برخوردار است . در زیر لیست کامل تری از تقدم عملگر های را می توانید مشاهد کنید:

عملگر
شرح
اولویت
تقدم در جهت
[]
.
()
++
--
access array element
access object member
invoke a method
post-increment
post-decrement
1چپ به راست
++
--
+
-
!
~
pre-increment
pre-decrement
unary plus
unary minus
logical NOT
bitwise NOT
2راست به چپ
()
new
cast
object creation
3راست به چپ
*
/
%
multiplicative4چپ به راست
+ -
+
additive
string concatenation
5چپ به راست
<<
>>

>>>
shift6چپ به راست
<
<=
>
>=
instanceof
relational
type comparison
7چپ به راست
==
!=
equality8چپ به راست
&bitwise AND9چپ به راست
^bitwise XOR10چپ به راست
|bitwise OR11چپ به راست
&&conditional AND12چپ به راست
||conditional OR13چپ به راست
?:conditional14راست به چپ
=
+=
-=
*=
/=
%=
&=
^=
|=
<<=
>>=
>>>=
assignment15راست به چپ

تا به این جای کارتا حدودی با االفبای زبان برنامه نویسی جاوا آشنا شده اید. در دروس بعد می خواهیم اصول کار با اشیاء در جاوا را به شما کاربران محترم آموزش دهیم.
 

دیدگاه ها (0)

ارسال دیدگاه ها

Image CAPTCHA
حروف نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.